<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=4816977&amp;fmt=gif">

Obowiązuje od 01 czerwca 2021 r.

Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Cennika z wielkiej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu Cloudmizer, dostępnym pod tym linkiem: www.cloudmizer.pl/regulamin, chyba że postanowienia niniejszego Cennika stanowią inaczej.

Success Share – wynagrodzenie Cloud Partners obliczane jako procent różnicy pomiędzy kosztami analizowanego środowiska przed zastosowaniem optymalizacji i rozwiązań Cloudmizer oraz kosztami ponoszonymi po zastosowaniu rekomendacji optymalizacyjnej. Obliczane na podstawie importu rachunków usług chmurowych, jako procentowa część różnicy cen wykazanych w rachunku oraz cen odpowiadających im usług po zastosowaniu propozycji optymalizacji w Serwisie Cloudmizer pomnożona przez 24 miesiące.

Wartość Success Share zależna jest od wybranego Pakietu i ujęta jest w Tabeli 1. poniżej.

W przypadku zmiany, rozszerzenia czy zmniejszenia środowiska wykorzystywanego przez Klienta opłata Success Share będzie odpowiednio zwiększona, zmniejszona.

W przypadku rozwiązania umowy przed terminem, Klient jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia przysługującego z tytułu prowizji Success Share za 24 miesiące.

Cloud Partners wystawi fakturę nie później niż 21 dni od zakończenia miesiąca rozliczeniowego.

Termin płatności za fakturę to 14 dni, licząc od daty wystawienia faktury.

  Pakiet Cena Success share
1. Cloudmizer Balance 99 USD 30%
2. Cloudmizer Complete 199 USD 30%
3. Cloudmizer Flexible 299 USD 35%